บริษัท ไอที – แคท มอบทุนการศึกษา

บริษัท IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท
ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่อไปนี้
– การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
– การออกแบบเว็บไซต์
– การพัฒนาเว็บไซต์2
– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(UX/UI)
– การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์
รายวิชาละ 1,000 บาท
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเกี่ยวกับ Database, SQL, Web Design, OOP และ Mobile Application ทุกภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป
ขอบกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที เพื่อเป็นบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป