28th Aniversery

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี .. 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ชำระครบถ้วนแล้ว ในระยะแรกลูกค้าของเราเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบดำเนินการ ในโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกัน

เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในช่วงต้นของปี .. 2548 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ ตั้งแต่การปรับโครงสร้างภายใน มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น การปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ภาคธุรกิจเอกชน และที่สำคัญที่สุดคือการปรับแนวคิดในการดำเนินงาน โดยได้มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่ทรงประสิทธิภาพหรือ “Simply Make Powerful”

 

ขอบเขตการทำงาน

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราจึงสร้างความชำนาญของบุคลากรให้ครอบคลุม 4 ด้านด้วยกันอันได้แก่

Web Base Software “GO Online” เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำกำลังพาตัวเองไปสู่แนวคิดดังกล่าว ด้วยความสามารถของ Web Base Technology ทำให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ดังนั้นบริษัทไอที-แคท จึงมุ่งเน้นในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้สามารถช่วยท่านในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรืออาจจะเปลี่ยน Website ของท่านให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ท่านได้

Windows Base Software นอกจากความสามารถที่มีความสลับซับซ้อน ยังมีความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ดังนั้น Windows Base Technology ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Web Service ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Online ไม่ด้อยไปกว่า Web Application เลย

Mobile Device Software ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร ๆ เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึง Mobile Device จึงได้รับความสนใจและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาระบบงานบน Mobile Device ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด

Research&Development งานวิจัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราเน้นในการประยุกต์ให้ใช้ได้จริง บางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในโลก แต่ก็เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ปรัชญาในการดำเนินงาน

นวคิดในการดำเนินงาน คือการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร เมื่อลูกค้ามีปัญหาและต้องการเครื่องมือในการแก้ปัญหา เราจะให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่จัดเจน จากความต้องการเหล่านั้นจะนำมาซึ่งทางเลือกที่เราจะนำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม และลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีสุดด้วยตัวลูกค้าเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบงานเราเน้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า จนเปรียบเหมือนเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ถึงแม้ว่างานเสร็จสิ้นลงแล้วแต่เรายังตระหนักดีว่าลูกค้ายังคงต้องการความเอาใจใส่ดูแลจากเรา ถึงแม้เราจะสร้างระบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงใดก็ตาม
วามสามารถของทีมงาน ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งจุดของเรา ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายเทคโนโลยี เช่น Mobile Device, Web base Application, Web Service, Networking & Communication, Identification Device, อื่น ๆ และการใช้กระบวนการบริหารงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำอย่าง CMMI ทำให้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายเหล่านี้ มาทำงานสอดประสานกัน (Collaboration) จนเกิดเป็นระบบงานที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย
ฤษฏีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก ต้องถูกนำมาประยุกต์ใช้ ถึงจะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นนอกจากการทำงานในเชิงรับด้วยการทำงานตามความต้องการของลูกค้าแล้ว การวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ยังเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและได้สร้างทีมวิจัยให้ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ทำให้เรามีผลงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาสนับสนุนการทำงานของลูกค้า และสนับสนุนการทำงานของเราเองอยู่ตลอดเวลาด้วย

บริษัท ไอที – แคท จำกัด

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

ที่อยู่

33 หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าส์
ซอยคู้บอน 6 (แยก1)
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพ 10230

ติดต่อเรา

โทร : 099-505-1007
แฟกซ์ : 02-943-1490
อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับเรา

เงื่อนไขการใช้บริการ
Privacy Policy