บริษัท ไอที แคท จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ ไชยคำวังอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล ฟองมณี อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา จันทจิรโกวิท อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไอที-แคท จำกัด

โดย คุณศราวุฒิ นูพลกรัง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที-แคท จำกัด พร้อมด้วย นางสาวบุษยา ยามี ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท ไอที-แคท จำกัด

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงาน “โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพผ่านบริษัทจำลอง SCIT และเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นักศึกษา